Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

W związku z realizacją projektu pn: „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V – Infrastruktura Społeczna, Działanie V.2 - Infrastruktura pomocy społecznej dnia 04.08.2009r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była: „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Powiatu Łowickiego:  www.powiat.lowicz.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zakres zamówienia obejmował roboty budowlane polegające na termomodernizacji i przebudowie budynku B i C. Do dnia 25.08.2009r. wpłynęły 3 oferty.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dnia 28.08.2009 r. Zarząd Powiatu Łowickiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług „WIKAM” Sp. z o.o., ul. Lelewela 5, 96-100 Skierniewice. Cena ofertowa brutto: 347 723,99 zł. Wyżej wymieniony Wykonawca spełniał warunki udziału w postępowaniu. Jego oferta była zgodna z SIWZ. Dnia 08.09.2009 r. Powiat Łowicki zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego (Nr AB/3-2/09) z firmą „WIKAM” Sp. z o.o. natomiast 14.09.2009 r. dokonano wprowadzenia na budowę.

Dnia 16.12.2009r. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego, tym samym zakończono prace budowlane przewidziane do realizacji w roku 2009. Następne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przewiduje się w I kwartale 2010r.

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.